Menu

 • LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY

  NA ROK SZKOLNY 2020/2021

  1. Babul Zofia                                                         
  2. Cimochowska Oliwia
  3. Czekaj Konrad
  4. Dawidowska Olga
  5. Dmochowski Cezary
  6. Gojlik Natalia
  7. Górski Hubert
  8. Iżbicka Emilia
  9. Lewczuk Maria
  10. Łynka Adrianna
  11. Malinowski Adam
  12. Markowska Alicja
  13. Nicewicz Zuzanna
  14. Organek Laura
  15. Pericacho-Sypytkowska Hanna
  16. Próchniak Lidia
  17. Rydzewski Tomasz
  18. Sienkiewicz Lena
  19. Styczyńska Małgorzata
  20. Tarnacka Zuzanna
  21. Waszkiewicz Małgorzata
  22. Waszkiewicz Lena
  23. Zyskowski Łukasz
  24. Zwolińska Lena
  25. Kaczyńska Patrycja
  26. Kaczyńska Wiktoria
 • UWAGA UCZNIOWIE!

  Prosimy  o zwracanie wypożyczonych  książek i instrumentów.

  Biblioteka czynna 25 czerwca od godz: 11 do godz. 13

  Instrumenty do sekretariatu a książki do biblioteki.

  Nie zapominajcie o maseczkach!

 • Uczniowie!

  Decyzję w sprawie sposobu zakończenia

  roku szkolnego przekażą nauczyciele

  Instrumentu głównego.

 • Informacja

  Uprzejmie informujemy,

  że do 26 czerwca br. obowiązuje

  nadal kształcenie na odległość

   w związku z epidemią Koronawirusa SARS-COV-2.

   

  Szkoła nieczynna

 • Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

  W związku z otrzymaniem pozwolenia na przeprowadzenie egzaminów wstępnych do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Grajewie informuję, że egzamin wstępny do szkoły odbędzie się 09 czerwca 2020 r. o godz. 16.00.

  Każdy z kandydatów zostanie poinformowany o godzinie przeprowadzenia egzaminu telefonicznie.

  Badanie przydatności kandydata będzie skrócone do niezbędnego minimum (zaśpiewanie piosenki, powtarzanie dźwięków, wyklaskanie rytmu podanego przez członków komisji)

  Jednocześnie informuję, że egzamin odbędzie się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności wynikających z przepisów i obowiązków, jakie nakłada na nas organ nadzorujący.

  Do szkoły wchodzimy wejściem głównym.

  Poniżej przedstawiamy REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, RODZICÓW
  w okresie pandemii COVID 19 na czas rekrutacji i konsultacji z uczniami w PSM I st. im. J. S. Bacha
  w Grajewie.

 • REGULAMIN

  REGULAMIN

  BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW NAUCZYCIELI RODZICÓW  W OKRESIE STANU EPIDEMII  COVIDA 19 NA CZAS REKRUTACJI  W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

  Zarządzeniem Dyrektora na terenie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. J. S. Bacha w Grajewie obowiązują następujące procedury:

  1. Procedura wejścia i wyjścia ze szkoły.
  2. Procedura pobytu ucznia i rodzica (opiekuna prawnego) w czasie rekrutacji.
  3. Procedura postępowania wobec ucznia w razie zagrożenia wirusem COVID 19.
  4. Procedura dezynfekcji.
  5. Procedura organizacji konsultacji prowadzonych przez nauczyciela na terenie szkoły
   1. Na egzamin rekrutacyjny może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły).
   2. Zdający, nauczyciel oraz inna osoba uczestnicząca w przeprowadzeniu rekrutacji nie może przyjść na egzamin jeśli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w  warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
   3. Na terenie szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem maseczką, przyłbicą.
   4. Podczas rekrutacji w szkole może przebywać wyłącznie:
  1. zdający, rodzic lub opiekunowie kandydata,
  2. osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu tj. komisja egzaminacyjna,
  3. inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
  4. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność. 

        2.1  Rodzice do szkoły przyprowadzają dzieci zdrowe.

        2.2 Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą mogły uczestniczyć w rekrutacji i

            konsultacjach prowadzonych przez nauczycieli szkoły.

        2.3 W trakcie egzaminu rekrutacyjnego nauczyciel i zdający zachowują odległość 2 m.

        3.1 Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.

        3.2 Zdający jest zobowiązany zakryć usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej,

              w trakcie egzaminu zadający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos kiedy:

  1. podchodzi do niego nauczyciel
  2. wychodzi do toalety
  3. kończy egzamin i wychodzi z Sali egzaminacyjnej .

       3.3   Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą

                nosić przyłbicę.   

        3.4 Minimalny odstęp jaki musi zostać zachowany pomiędzy zdającym a komisją egzaminacyjną

              wynosi 2 m.

       3.5 Zdający ma wyznaczoną godzinę egzaminu.

       4.1 Jeżeli zdający lub członek komisji egzaminacyjnej przejawia objawy choroby przewodniczący

             zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem

             minimum 2 m odległości od innych. 

       4.2 W przypadku zaistniałej sytuacji przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub osoba wyznaczona

             powiadamia właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną w razie pogarszania się stanu zdrowia,

             pogotowie ratunkowe.

      4.3 W przypadku wystąpienia u zdającego lub członka komisji egzaminacyjnej lub innej osoby

            biorącej udział w przeprowadzeniu egzaminu objawów sugerujących zakażenie koronawirusem

            przewodniczący niezwłocznie przerywa egzamin zdającego.

   1. Przy wejściu do szkoły należy obligatoryjnie korzystać z płyny do dezynfekcji .
   2. Płyn do dezynfekcji jest dostępny w każdej sali egzaminacyjnej wraz z informacją na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
   3. Sale egzaminacyjne będą wietrzone w czasie przerwy.  Stoły i biurka egzaminacyjne dezynfekowane każdorazowo.

  6.1 Konsultacje prowadzone przez nauczyciela mogą odbyć po uprzednim zgłoszeniu.

  6.2 Zgłoszenie powinno zawierać termin, godzinę, czas konsultacji, nazwisko ucznia i nauczyciela.

  6.3 Zajęcia mogą się odbyć z zachowaniem bezpiecznej odległości pomiędzy uczestnikami w

         minimalnej odległości 1.5 m.

   

  Dyrektor Szkoły

  Agata Świderska

 • UWAGA

  Wnioski rekrutacyjne do PSM I st. im. J. S. Bacha w Grajewie
  przyjmujemy do dnia 31 maja 2020r. 
  wyłącznie drogą elektroniczną:

  wniosek on-line


  Badanie przydatności kandydatów odbędą się prawdopodobnie w czerwcu.

  Będzie to zależne od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju.

   

 • REKRUTACJA DO SZKOŁY MUZYCZNEJ

 • Rekrutacja 2020/2021

  Państwowa Szkoła Muzyczna I st.

  im. Jana Sebastiana Bacha w Grajewie

  ul. dra T. Nowickiego 5

  OGŁASZA ZAPISY

  na rok szkolny 2020/2021    

   

  dla dzieci od 6 lat do 9-ciu

       do klas: fortepianu, akordeonu, skrzypiec, wiolonczeli, gitary, klarnetu, fletu, saksofonu i trąbki.

  (sześcioletni cykl nauczania)

   

  dla młodzieży w wieku 10-16 lat

  do klas: fletu, klarnetu, saksofonu, akordeonu, gitary, trąbki, skrzypiec i fortepianu.

  (czteroletni cykl nauczania)

   

  Formularz rejestracji kandydata znajduje się w zakładce Rekrutacja - Rejestracja Online 

  Rejestracja kandydata online

  tel. 86 272 25 82

 • UWAGA

  Uprzejmie informujemy, że do 7 czerwca br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w związku z epidemią Koronawirusa SARS-COV-2.

 • Uwaga

  Informujemy, że w dniach od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

   w szkole będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna.

  W dniach 9 kwietnia (czwartek) i 10 kwietnia (piątek), szkoła nie prowadzi zajęć dydaktycznych

   z uczniami w formie kształcenia na odległość.

   

  Z okazji nadchodzącej Wielkanocy pragniemy życzyć uczniom, rodzicom aby wiosenna atmosfera, wiara i miłość nie opuszczały Was przez cały rok.

  Dyrekcja i pracownicy szkoły

 • DRODZY UCZNIOWIE I RODZICE

  W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA

  FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

  PROSIMY O SYSTEMATYCZNĄ PRACĘ

  I KONTAKT Z NAUCZYCIELAMI

   

  Obecnie zajęcia w naszej szkole odbywają się zdalnie,

   zgodnie z koncepcją pracy na odległość przyjętą w naszej szkole.

   

  1. W zakresie zajęć indywidualnych: instrument główny, fortepian dodatkowy:
  • poprzez prowadzenie lekcji za pomocą aplikacji Skype, Messenger,
  • poprzez  przekaz plików, skanów nut, filmów oraz  informacji za pomocą e-maila,
  • poprzez przekaz do nauczyciela drogą internetową nagrań video do konsultacji,
  • poprzez przekaz informacji do uczniów i rodziców za pomocą kontaktów telefonicznych i e-mail.
  1. W zakresie zajęć ogólnomuzycznych: kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne:
  • poprzez prowadzenie zajęć zdalnych w formie telekonferencji za pomocą aplikacji Skype,
  • poprzez przekaz informacji uczniom i rodzicom za pomocą kontaktu telefonicznego lub za pomocą poczty e-mail.
  • poprzez  wysyłanie  na stworzoną w aplikacji Messenger grupę klasową  plików  audio z nagraniami ćwiczeń,
  • poprzez wykonywanie przez uczniów ćwiczeń interaktywnych na podanej przez nauczyciela platformie edukacyjnej, stronie internetowej,
  1. W zakresie akompaniamentu:
  • poprzez przygotowanie, we współpracy z nauczycielami instrumentu głównego nagrań akompaniamentów aktualnie realizowanych utworów muzycznych,
  • poprzez nadzór nauczyciela instrumentu głównego nad prawidłową realizacją przez ucznia utworu z akompaniamentem.
  1. W zakresie zespołów instrumentalnych i chóru:
  • poprzez  przekaz plików, skanów nut, filmów oraz  informacji za pomocą e-maila.
  1. Poprzez podejmowanie przez uczniów aktywności określonej przez nauczycieli potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dającym podstawę do oceny pracy ucznia.

  Jako nauczyciele chcemy pomóc Państwa dzieciom i Państwu w tym trudnym czasie, wspierając Was i Wasze pociechy w obliczu wyzwania, przed jakim stanęliśmy jako Społeczność Szkoły. 

 • Komunikat Dyrektora PSM w Grajewie

  Szanowni Państwo

  Zgodnie z decyzją władz oświatowych zawieszenie zajęć dydaktycznych zostaje przedłużone do Świąt Wielkanocnych.

   

   W związku z koniecznością nawiązania kontaktu ze wszystkimi Uczniami Szkoły w celu uruchomienia zdalnego nauczania prosimy o śledzenie informacji przesyłanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

  W najbliższym czasie poinformujemy Uczniów i Rodziców o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.

   

  Dyrektor szkoły- Agata Świderska

   

 • UWAGA!!!

  W związku z podjęciem działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 na terenie kraju, zajęcia w dniach  

  od 12 marca do 10 kwietnia 2020 r.

  zawieszone.

   

  Szkoła nieczynna

   

  https://www.gov.pl/web/kultura/zawieszenie-dzialalnosci-instytucji-kultury-i-placowek-szkolnictwa-artystycznego

 • Szkoła nieczynna

   

  W związku z podjęciem działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 na terenie kraju, zajęcia

  w dniach  

  od 12 marca do 25 marca 2020 r.

  zawieszone.

   

  Szkoła nieczynna

   

  https://www.gov.pl/web/kultura/zawieszenie-dzialalnosci-instytucji-kultury-i-placowek-szkolnictwa-artystycznego

 • VIII Regionalne Konfrontacje Akordeonowe w Grajewie

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii VIII Regionalne Konfrontacje Akordeonowe w Grajewie.

 • VIII Regionalne Konfrontacje Akordeonowe

 • OGŁOSZENIE

  Karty wejścia do budynku szkoły są do odebrania w księgowości
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30,
  zaś po godzinie 15:30 w sekretariacie.

 • Podziękowania

   

   

   

  Serdecznie dziękuję rodzicom, uczniom i nauczycielom za ofiarność podczas WOŚP 9 stycznia. Cieszę ,że mogliśmy być razem i uzbierać aż 2690 zł.

                                                      Agata Świderska-dyrektor szkoły

 • Koncert WOŚP

  W dniu 09.01.2020 o godzinie 17:00 w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. J. S. Bacha w Grajewie odbędzie się koncert wspierający 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie może Cię tam zabrakąć! SIEMA

Aktualności

Kontakt

 • Państwowa Szłoła Muzyczna I st. im. J. S. Bacha w Grajewie
  Dra. T. Nowickiego 5
  19-200 Grajewo
 • (86) 272-25-82

Galeria zdjęć